Var den förändring du vill se i världen. 

Gandhi 

Världen förändras av vanliga människors vardagliga val, men lika viktiga är de politiska åtgärder med vilka man kan påverka strukturer. Det är en sak som borde synas som ett ansvar.

Nu om någonsin måste man kunna bena ut paradoxen som skaver i politiken – vår hektiska tid lockar till att söka skenbart snabba lösningar, medan man fortsättningsvis olovligt långsamt behandlar en fråga som klimatförändringen, ett stort problem som kräver snabba åtgärder.

Finlands riksdagsval 2019 är ett klimatval, men samtidigt handlar valet om gruvlagen, utbildningen och social- och hälsovårdsreformen.

De praktiska problemen är i skriande behov av lösningar. En del kunde genomföras snabbt utifrån fakta, men beslut ska ändå inte fattas utifrån bifallsrop eller enbart sunt förnuft. Att förstå förhållandet mellan orsak och verkan i en komplex värld kräver grundligt övervägd och forskningsbaserad information. Det är dags att återupprätta forskarsamfundets och vetenskaparnas anseende i Finland. 

En politikers viktigaste uppgift är inte att vara en konsult som ur sin ryggsäck plockar fram verktyg för vilka problem som helst.

Mycket viktigare är politikerns värderingar samt de målsättningar hen sätter främst i arbetet med våra gemensamma ärenden. Det gäller att hitta hållbara lösningar som tjänar en human utveckling och i sista hand livet på hela vår jord.

Kärnan i detta är en demokrati som bygger på bildningskapital och som respekterar människors likvärdighet samt djurens och naturens egenvärde.